ලෝරා ටොරස් ස්ථානගත කිරීමේ රූපය

මම සාපේක්ෂව මෑත සිට පශු වෛද්‍ය සහායකයකු ලෙස කටයුතු කළ නමුත් සතුන් සඳහා මගේ වෘත්තිය මා වෙත එන්නේ මගේ සීයාට ස්තූතිවන්ත නොවූ බැවිනි. අද දක්වාම, මම මෙම අංශය පිළිබඳ මගේ පුහුණුව දිගටම කරගෙන යන අතර, මම ඔබට උදව් කිරීමට සහ ඔබේ පෙලූඩයින් සම්බන්ධ සෑම දෙයක් ගැනම ඔබට දන්වමි.