မော်နီကာဆန်

ကြောင်များသည်ကြောင်တောင်တောင်တိရိစ္ဆာန်များမှကျွန်ုပ်တို့ထံမှ၎င်းကိုယ်တိုင်မှလည်းများစွာသင်ယူနိုင်သည်ဟုစဉ်းစားသည်။ ဤအသေးအဖွဲလေးများသည်အလွန်လွတ်လပ်မှုရှိသည်ဟုဆိုကြသော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းတို့သည်အပေါင်းအဖော်များနှင့်မိတ်ဆွေများဖြစ်သည်။

Monica Sanchez သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဇွန်လမှဆောင်းပါး ၁၂၁၇ ခုရေးသားခဲ့သည်