Maria

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບໂລກຂອງແມວທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍສືບສວນແລະຢາກແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ຂອງຂ້ອຍ. ການຮູ້ຈັກລັກສະນະ, ພາສາຮ່າງກາຍແລະວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນ ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບການຢູ່ຮ່ວມກັນທີ່ດີ.