ម៉ូនីកា sanchez

ខ្ញុំពិចារណាសត្វឆ្មាដ៏អស្ចារ្យដែលយើងអាចរៀនសូត្របានច្រើនពីពួកគេនិងពីខ្លួនយើងផងដែរ។ គេនិយាយថាទូកចែវតូចៗទាំងនេះមានលក្ខណៈឯករាជ្យណាស់ប៉ុន្តែការពិតគឺថាពួកគេជាដៃគូនិងមិត្តភក្តិដ៏អស្ចារ្យ។