Monica Sanchez

Ini ndinoona katsi mhuka dzakanaka dzatinogona kudzidza zvakawanda kubva kwavari, uye zvakare kubva kwatiri. Zvinonzi mhuka duku idzi dzakazvimiririra zvikuru, asi chokwadi ndechokuti ishamwari huru uye shamwari. Kubva ndichiri mudiki, ndagara ndichinakidzwa nekatsi, kunaka kwadzo, kuda kuziva, uye hunhu hwadzo. Ndicho chikonzero ndakasarudza kuzvipira pakunyora pamusoro pavo, kugovera chido changu uye ruzivo kune vamwe vanoda katsi. Muzvinyorwa zvangu, ndinoedza kupa ruzivo runobatsira uye runonakidza pamusoro pekutarisira, hutano, kudya, maitiro uye nhoroondo yekati.