ટુવાલ વચ્ચે નાની બિલાડી

નાની બિલાડીને શું ખવડાવવું?

જ્યારે તમારી પાસે નાની બિલાડી હોય, ત્યારે તે સામાન્ય છે કે, શરૂઆતમાં, તમે તેને શ્રેષ્ઠ ખોરાક આપવા સક્ષમ બનવા માટે તપાસ કરો છો. મુશ્કેલી…

બિલાડી ભૂખ્યા

ઘરે બિલાડી ઉછેરતી વખતે ભૂલો

અમને બિલાડીઓ ગમે છે અને અમે અમારી સાથે રહેનારાઓને પૂજવું છે, પરંતુ કેટલીકવાર અમે એવી ભૂલો કરીએ છીએ જે અટકાવી શકે છે ...

તમારી બિલાડી સાંભળો

બિલાડી માટે પ્રતિ મિનિટ કેટલા ધબકારા સામાન્ય છે?

બિલાડી એ રુંવાટીદાર છે કે, જ્યારે તમે તેની છાતી પર હાથ મૂકશો ત્યારે તેના ધબકારાને અનુભવો ...

બંગાળ બિલાડીઓ

બંગાળ બિલાડી, જંગલી દેખાવ અને વિશાળ હૃદય સાથે રુંવાટીદાર બિલાડી

બંગાળ બિલાડી અથવા બંગાળી બિલાડી એક સુંદર રુંવાટીદાર છે. તેનો દેખાવ ચિત્તાની ખૂબ યાદ અપાવે છે; જો કે, આપણે ન જોઈએ ...