Hình ảnh trình giữ chỗ Laura Torres

Tôi đã là Trợ lý Kỹ thuật Thú y từ tương đối gần đây, nhưng công việc của tôi đối với động vật đã đến với tôi từ khi tôi còn nhỏ nhờ ông của tôi. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục đào tạo trong lĩnh vực này và tôi ở đây để giúp bạn và thông báo cho bạn về mọi thứ liên quan đến đá viên của bạn.