බෙංගාල බළලුන්

බෙංගාලි බළලා, ලොම් සහිත වල් පෙනුමක් සහ විශාල හදවතක්

බෙංගාල බළලා හෝ බෙංගාලි බළලා යනු විස්මිත ලොම් වර්ගයකි. එහි පෙනුම දිවියා සිහිපත් කරයි; කෙසේ වෙතත්, අපි නොකළ යුතුයි ...

දොන් ගැටෝ, ඕරන් ප්ලේ සුරතලා

ඕරොන් ප්ලේ හි විශ්වාසවන්ත සුරතලා වූ දොන් ගැටෝ කවුද?

සුරතල් සතෙකු අහිමි වීම, ඔබ දින කිහිපයක්, සති, මාස හෝ අවුරුදු ගණනක් එහි සිට ඇති විට, අප කනගාටුදායක තත්වයකි ...