ਮਾਰੀਆ ਜੋਸ ਰੋਲਡਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ... ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ! ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ.