រូបភាពកន្លែងដាក់ Laura Torres

ខ្ញុំធ្លាប់ជាជំនួយការបច្ចេកទេសបសុពេទ្យតាំងពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែអាជីពរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សត្វបានមករកខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំបានអរគុណតិចតួចចំពោះជីតារបស់ខ្ញុំ។ រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្តការបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យនេះហើយខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកនិងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទាក់ទងនឹងការបាញ់គ្រាប់បែករបស់អ្នក។