ម៉ារីយ៉ា Jose Roldan

ចាប់តាំងពីខ្ញុំអាចចាំបានខ្ញុំអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្រឡាញ់ឆ្មា។ ខ្ញុំស្គាល់ពួកគេច្បាស់ណាស់ព្រោះតាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំមានឆ្មានៅផ្ទះហើយខ្ញុំបានជួយសត្វឆ្មាដែលមានបញ្ហា ... ខ្ញុំមិនអាចគិតគូរពីជីវិតបានទេបើគ្មានការស្រលាញ់និងស្នេហាដោយគ្មានលក្ខណ! ខ្ញុំតែងតែទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីអាចរៀនសូត្រពីពួកគេនិងសត្វឆ្មាដែលទទួលបន្ទុកខ្ញុំតែងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតចំពោះពួកគេ។ ដោយហេតុផលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ជូនចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់តាមពាក្យសំដីហើយថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក។

ម៉ារីយ៉ាចូសរ៉ូឡែនបានសរសេរអត្ថបទ ៨០៤ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៤