ផ្នែក

នៅ Noti Gatos យើងស្រឡាញ់ឆ្មាដោយគោលបំណងតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចរៀនថែរក្សាពួកគេដោយការគោរពនិងស្រឡាញ់ខណៈពេលដែលអ្នករកឃើញពូជខុសៗគ្នាដែលមានក៏ដូចជាការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់ពួកគេ។ ហេតុដូច្នេះហើយនេះគឺជាផ្នែកនៃប្លក់ដើម្បីកុំអោយខកខាននូវអ្វីដែលយើងប្រាប់អ្នក។